CS2014

Státní symboly ČR a SR

Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují.

Česká republika

 VELKÝ STÁTNÍ ZNAK

img/znak_velky.gif Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem. 

 

 MALÝ STÁTNÍ ZNAK

img/maly_znak.pngMalý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. 

 

 

 STÁTNÍ BARVY

img/barvy.gif Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. 

 

STÁTNÍ VLAJKA

img/cs_flag.jpgStátní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky. 

PREZIDENTSKÁ STANDARTA

img/standarta.jpg Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. 

 

 

 STÁTNÍ PEČEŤ

img/pecet.gif Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

 

 

 

STÁTNÍ HYMNA

Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup. 

Nová nahrávka české hymny

Novou nahrávku české státní hymny nastudoval Sbor opery Národního divadla v doprovodu orchestru Národního divadla pod vedením světoznámého dirigenta českého původu Jiřího Bělohlávka. Pod jeho citlivým vedením se zrodily čtyři provedení české státní hymny. Ženský sólový zpěv v podání Kateřiny Kněžíkové, mužský sólový zpěv v podání Adama Plachetky, sborový zpěv Sboru opery Národního divadla a orchestrální provedení Orchestru Národního divadla. http://denceskestatnosti.vlada.cz/nova-nahravka-ceske-hymny.html

Česká hymna, jak ji známe teď je pouze první slokou z písně z hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka.

Text této písně (obou slok):

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

--------------------------

Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

Slovenská republika:

Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna.

ŠTÁTNY ZNAK

img/statni_sk.pngŠtátny znak Slovenskej republiky (Ďalej len “štátny znak”) tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé. Štátny znak sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť.  Striebornú farbu dvojitého kríža v štátnom znaku možno pri jeho farebnom vyobrazení nahradiť i bielou farbou. Za štátny znak sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či z iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu štátneho znaku. 

ŠTÁTNA VLAJKA

 img/vlajka_sk.pngŠtátna vlajka Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna vlajka”) sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak. Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3. Štátna vlajka sa môže používať aj vo forme štátnej zástavy.

 

ŠTÁTNA PEČAŤ

img/st_pecet.gif Štátna pečať Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna pečať”) je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm. Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv, poverovacích listín diplomatických zástupcov a v Ďalších prípradoch, v ktorých je jej použitie obvyklé. Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident Slovenskej republiky. 

ŠTÁTNA HYMNA

Štátnou hymnou Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna hymna”) sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska. Štátna hymna sa hrá alebo spieva najmä pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach. 

Text štátnej hymny:.

NAD TATROU SA BLÝSKA

Text: Janko Matuška

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

 

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.